Farliga ämnen - hantering av farliga ämnen

Vem reglerar hanteringen av farliga ämnen?

Inom EU-länderna finns det europeiska direktiv om farliga ämnen som genomförs av respektive regering i nationell lagstiftning. I Tyskland regleras det rättsliga skyddet för arbetstagare som hanterar farliga ämnen i förordningen om farliga ämnen.

Radioaktiva ämnen ingår ej

När farliga ämnen packas och transporteras, talar man om farligt gods. Transport med järnväg och väg regleras av olika farligt godsbestämmelser. När det gäller farliga ämnen finns det alltid en märkningskrav!

För övrigt är hanteringen av radioaktiva ämnen i Tyskland inte reglerad i förordningen om farliga ämnen, men i förordningen om strålskydd (StrlSchV).

Vad är R och S fraser?

De så kallade R-fraserna eller riskfraserna är standardiserade instruktioner som pekar på särskilt farliga ämnen och blandningar av ämnen. De är vanligtvis på förpackningen. Här är kombinationer av flera R-fraser möjliga. Exempel:

  • Explosionsfara vid torrt tillstånd
  • Explosionsrisk vid chock, friktion, brand eller andra antändningskällor
  • Explosionsrisk vid blandning med brännbara ämnen
  • Reagerar med vatten och syra för att bilda lättantändliga gaser
  • Farligt vid förtäring
  • Giftigt vid inandning

Dessutom finns det också standardiserade säkerhetsråd, så kallade S-fraser. Medan R-fraserna beskriver de faror som uppstår av ett ämne innehåller S-fraser säkerhetsanvisningar som måste följas vid hanteringen av ämnet i fråga. Exempel:

  • Håll låst upp
  • Förvaras oåtkomligt för barn
  • Förvara sval
  • Förvara behållaren tätt tillsluten. Håll innehållet fuktigt.
Dela med vänner

Lämna din kommentar